Minimize

Short Vowels

      a          /ă/                  

      e, ea     /ĕ/

      i, y        /ĭ/

      o          /ŏ/

      u, a,     /ŭ/
     o, ou
Minimize

Suffixes

-ed             /Əd/

-ly              /lē/

-tion, -sion   /shƏn

-sion            /zhƏn/


Example Video
Minimize

Cle Syllables

-ble    /bl/

-ckle    /kl/

-fle     /fl/

-gle     /gl/

-tle     /tl/

-zle     /zl/

-stle     /sl/

Example Video

Minimize

Consonant Digraphs

ch, -tch,     /ch/

sh, ch,       /sh/

th             /th/

(voiced and unvoiced) 

wh           /hw/

Example Video

Minimize

Ending Combinations

-ing  /ĭng/  -ang /ăng/  

-ong /ŏng/ -ung /ŭng/

-eng  /ĕng/

-ink  /ĭngk/

 -ank /ăngk/  

-onk /ŏngk/ 

-unk  /ŭngk/


Example Video

Minimize

Other Vowel Patterns

         au, aw, o, augh, ough              /ô/

         oi, oy                                    /oi/

         oo, ew, u, u_e, ou, ue, ui, eu   /ōō/

         oo, u                                    /ŏŏ/

         ou,  ow                                /ou/
Example Video

 

Minimize

Consonant Blends

bl-   /bl/         cl-   /kl/         fl-    /fl/   

gl-   /gl/         pl-   /pl/        sl-   /sl/

spl-  /spl/       br-   /br/        cr-   /cr/

dr-   /dr/         fr-    /fr/        gr-    /gr/

pr-   /pr/         tr-    /tr/        scr- /skr/ 

shr-  /shr/       spr- /spr/       str-  /str/

thr-  /thr/        sc-   /sk/       sk- /sk/


Example Video
Minimize

Consonants

b                   /b/

c, k, ch, -que   /k/

d, -ed             /d/

f, ph, gh         /f/

h                   /h/

j, g, -dge        /j/

l                    /l/

m, -mb, -mn   /m/

n, kn, gn        /n/

p                  /p/

qu                /kw/

r, wr, rh         /r/

s, c, sc          /s/

t, -ed            /t/

v                  /v/

w                 /w/

x                  /ks/

y                  /y/

z, s              /z/

Example Video

Minimize

Irregular Combinations

     -alk    /ôk/

   -alt   /ôlt/

   -all   /ôl/

   -ind   /īnd/

   -ild   /īld/

   -old   /ōld/

   -ost   /ōst/

   wa    /wa/

   war   /wôr/

   wor   /wûr/

Example Video

Minimize

Long Vowels


          a, a_e, ai, ay, eigh,ei, ey   /ā/

          e, ee, ea, y, e_e, ie,ei, ey  /ē/

          i, i_e, igh, y, ie, y_e           /ī/

          o, o_e, oa, ow, ou,oe        /ō/

          u, u_e, ue, eu,ew             /ū/
Example Video
Minimize

Irregular Combinations

      -alk    /ôk/           -alt    /ôlt/

      -all     /ôl/            -ind   /īnd/

      -ild    /īld/            -old   /ōld/

      -ost   /ōst/           wa    /wa/

       war  /wôr/           wor    /wûr/

Example Video

Minimize

R-Controlled Sounds

        ar                          /är/

        ear                         /ēr/

        er, ir, ur, or, ar, ear  (ûr/er)

        or                         /ôr/

Example Video
Minimize

Contact Information

The Reading Center | 847 5th Street N.W. | Rochester, MN 55901 | 507-288-5271 | read@thereadingcenter.org

Copyright 2010 The Reading Center | Dyslexia Institute of Minnesota Terms Of Use Privacy Statement